Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.wybieramkonto.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”) prowadzonego przez przez firmę I-PROMOCJA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 5321968222, REGON 381295796, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny. Celem Usługodawcy jest zaprezentowanie na stronach Serwisu kompleksowych informacji na temat oferowanych przez podmioty trzecie – banki, ofert dla klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia rachunków bankowych. Usługodawca przedstawia Użytkownikom informacje na temat oferowanych przez konkretne podmioty trzecie usług oraz umożliwia porównanie ofert różnych banków celem wybrania oferty najatrakcyjniejszej. Ofertowanie, zmierzające do zawarcia oferty pomiędzy stronami, jak i usługi prezentowane w Serwisie nie są częścią Serwisu i nie są świadczone za pośrednictwem Serwisu.
 3. Kontakt z usługodawcą odbywa się za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej http://wybieramkonto.pl/, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;
 • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Przedsiębiorca –  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument.
Zasady korzystania z serwisu
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji oraz artykułów dostępnych w Serwisie, w tym informacji o bankowości osobistej.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
Usługi
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
 3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie informacji prezentowanych w Serwisie;
  2. dodawanie i prezentowanie w Serwisie opinii/komentarzy;
  3. świadczenie usługi Newsletter.
 4. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez nich adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i aktywować odpowiednie pole w Formularzu zapisu na Newsletter. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej opinii (komentarza), w tym w szczególności dotyczącego treści prezentowanych w Serwisie. W celu dodania komentarza Użytkownik korzysta z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, kierując się komunikatami w nim wyświetlanymi. Usługa dodania i prezentowania wypowiedzi w Serwisie jest nieodpłatna.
 6. Usługodawca informuje, że Użytkownikom będącym Konsumentami, przysługuje konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług, w ciągu 14 dni, od zawarcia Umowy świadczenia Usługi.
 7. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz inne treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać oraz porównywać wybrane treści, z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 8. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje poglądowe informacje na temat usług oferowanych przez podmioty trzecie – banki oraz inne treści. Użytkownikom zainteresowanym złożeniem Zamówienia na usługi oferowane przez podmioty trzecie, o których działalności informacje są prezentowane w Serwisie, Usługodawca udostępnia również linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe oraz informacje w nich zawarte. Ustalenia w kwestii świadczonych przez podmiot trzeci usług, które prezentowane są w Serwisie, odbywają się między stronami poza Serwisem i nie są jego częścią.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 10. Dane prezentowane w Serwisie oraz wszelkie treści publikowane i prezentowane lub przesyłane przez Usługodawcę mają charakter generalny, ogólny, poglądowy i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie przez Użytkownika z danych i informacji prezentowanych w Serwisie przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 11. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, kredytowe, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników na podstawie informacji znajdujących się na stronie Serwisu.
Prawa i obowiązki użytkowników
 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, oraz prezentowanych w nim informacji i treści w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu, jego funkcjonalności lub Usług,
  3. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  4. nie wprowadzania w Serwisie treści niezwiązanych z jego tematyką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym czy marketingowym,
  5. wprowadzania swoich danych, w tym danych kontaktowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w ten sposób oznaczonych w Serwisie.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
Reklamacje
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług czy funkcjonalności Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie Serwisu

Postanowienia końcowe
 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie proszony jest o zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 7. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This